Förslagspunkter

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla olösta frågor från Riokonferensen 1992 måste överföras till bindande resolutioner senast under Johannesburgkonferensen 2002.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka för att FN-organens rättsliga och administrativa kompetenser måste förstärkas för att kunna garantera ett globalt styrelseskick för hållbar utveckling.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall ta initiativ till att föra in miljöklausuler i internationella handelsavtal.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige utvecklar strategier för implementering, finansiering och uppföljning av internationella miljöavtal på global och lokal nivå.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att Sverige verkar för att internationella miljööverenskommelser skall tas in i WTO:s regler.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka för att implementera GEF som global miljöstyrning.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att Sverige ska verka för att UNEP:s årliga budget fördubblas.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka för att UNEP borde uppgraderas till att bli en världsmiljöorganisation (WEO) och att det är både nödvändigt och önskvärt att WEO inrättas på Johannesburgkonferensen.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det globala Agenda 21-arbetet och hur Agenda 21 skall utvecklas i framtiden.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur Sverige skall följa upp arbetet med konventionen om biologisk mångfald både nationellt och internationellt.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka för att internationella handelsavtal skall underställas FN-konventionen om biologisk mångfald.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka för att FSC:s certifieringssystem förankras i den internationella skogskonventionen.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige särskilt skall uppmärksamma tillgång till rent vatten som det mest akuta miljöproblemet.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör arbeta för en allmän avskrivning av utvecklingsländernas offentliga skulder till staten, Internationella
valutafonden och Världsbanken.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör arbeta för att marknaderna i de rika länderna öppnas för de fattiga ländernas produkter, inklusive jordbruks- och textilprodukter.

16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör arbeta för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i hela världen samt att förbättra kvinnornas situation på alla nivåer och områden.

17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör ta initiativet till en global diskussion om rättvist miljöutrymme, faktor tio och gröna nyckeltal.

18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige initierar en utredning inom FN som tar fram förslag till en enhetligt internationell miljörättslig praxisutveckling.

19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige aktivt bör driva frågan om en rättssäker instans för att lösa internationella miljötvister.