Sockenindelning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bevarande av en sockenindelning inom folkbokföringen i enlighet med Folkbokföringsutredningens förslag.

Motivering

Den svenska befolkningsstatistiken har sedan 1600-talet utgått från en genom tiderna i princip oförändrad indelning av landet i ett par tusen församlingar, tidigare socknar. Denna indelning har stor betydelse för lokal identitet och tillhörighet. Den långa obrutna befolkningsstatistiken gör det möjligt att i historieforskning följa människor från vaggan till graven, till glädje för hundratusentals släkt- och bygdeforskare över hela landet.

Regeringen tillsatte i september 2007 en utredning med syftet att göra en allmän översyn av folkbokföringslagen och därvid särskilt utreda bland annat frågan om folkbokföringen även i fortsättningen ska knytas till de kyrkliga församlingarna eller om någon annan lösning ska väljas.

Detta har fått många släktforskare att befara en genomgripande förändring av den svenska folkbokföringen, vilket skulle försvåra framtida släkt- och bygdeforskning. Bland annat i Jämtland protesterar lokalforskare kraftfullt mot alla planer på att förändra indelningsgrunden.

Den gamla församlingsindelningen är, liksom socknarnas namn, levande historia med stark livskraft under nära tusen år och en integrerad del av landskapsmiljön. Den är också en del av vårt immateriella kulturarv, som regeringen så sent som 2010 förbundit sig att skydda, när man ratificerade Unescos konvention för skydd av det immateriella kulturarvet.

Folkbokföringsutredningen (SOU 2009:75) framhöll i sitt betänkande vikten av historisk kontinuitet. Den föreslog en distriktsindelning, vars geografiska utformning ska utgå från församlingsindelningen 1999/2000 och som har sin grund i socknarna.

Med distrikten kan sambandet med den historiska indelningen i församlingar/socknar, den långa serien av källor för lokalhistorisk forskning och socknarnas namn bevaras så att även framtida släkt- och hembygdsforskare kan följa en geografisk kontinuitet. Därför bör regeringen följa utredningens förslag och bevara sockenindelningen.

Stockholm den 2 oktober 2012

Gunnar Sandberg (S)

Isak From (S)

Marie Nordén (S)