Motion 2003/04:K379

  • Motionskategori: Fristående motion
  • Partinummer: fp479
  • Motionstyp: Enskild motion

Avsändare

Händelser

  • Inlämning: 2003-10-07
  • Hänvisning: 2003-10-15
  • Bordläggning: 2003-10-15

Förslagspunkter

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en noggrann översyn av gällande lagstiftning och dess tillämpning kring sekretess och handlingars offentlighet, särskilt vad gäller medicinsk forskning.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att översynen utmynnar i förslag till åtgärder som tydliggör undersökningspersoners rätt till sekretess, omfattande talerätten i dessa mål, i förhållande till vikten av handlingars offentlighet.