Förslagspunkter

1. att riksdagen med avslag på regeringens förslag till riktlinjer för reformering av det allmänna pensionssystemet godkänner Vänsterpartiets förslag till inriktning som i motionen förordats

2. att riksdagen - om yrkande 1 avslås - hos regeringen begär att genomförandegruppen får i uppdrag att utreda om förslaget till delning av pensionsrätt mellan makar är förenligt med EES-avtalet

3. att riksdagen - om yrkande 1 avslås - som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om garantipensionen.