Förslagspunkter

1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag som innebär att de som fått avslag på sin ansökan enligt den tidsbegränsade lydelsen i 2 kap. 5 b § utlänningslagen ska beviljas uppehållstillstånd om det inte föreligger särskilda skäl som talar emot detta som att han eller hon gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag som innebär att den som kan göra sannolikt att hon eller han varaktigt befunnit sig i Sverige sedan den 1 januari 2007 och inte gjort sig skyldig till grov brottslighet ges permanent uppehållstillstånd.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att sammanställa nödvändig kunskap om sekretesslagens innehåll i fråga om gömda personer som söker sjukvård och sprida kunskapen i form av särskild utbildningsinsats för sjukvårdspersonal.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över rutinerna hos landstingen i ärenden som rör gömda asylsökande.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gömda asylsökande omedelbart ges rätt till sjukvård på samma villkor som i dag gäller för övriga asylsökande.

6. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om hur barn till gömda ska kunna gå i skolan på samma villkor som alla andra barn enligt vad som anförs i motionen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffet för den som arbetar illegalt ska avskaffas.

8. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om hur straffet för arbetsgivare som anlitar svart arbetskraft ska skärpas.