Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.
Beslut om lagar
Motioner från allmänna motionstiden 2013/14
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2007/08:mp57 med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008
2007/08:mp62 med anledning av prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon
2007/08:v81 med anledning av prop. 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister
2005/06:m101 med anledning av prop. 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor
2005/06:fp106 En effektiv svensk polis i medborgarnas tjänst
2004/05:fp110 Bekämpa narkotikabrottslighet och alkoholmissbruk
2008/09:kd121 med anledning av prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag
2005/06:c181 med anledning av prop. 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning
2010/11:SD212 med anledning av skr. 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010
2013/14:FP220 Valkretsnamn Skaraborg
2011/12:SD246 med anledning av prop. 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon
2013/14:SD280 med anledning av prop. 2012/13:193 En tydligare rätt till avbrottsersättning
2011/12:SD283 Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet
2010/11:SD302 med anledning av prop. 2010/11:132 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island
2010/11:V302 Avdragsrätt för medlemsavgift i facklig organisation
2007/08:mp451 Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
2013/14:SD483 Sveriges försvar i skuggan av Ukraina
2007/08:kd524 Blyammunition
2007/08:kd568 Att motverka och avhjälpa spelberoende
2012/13:V590 Avskaffa monarkin