Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.
Beslut om lagar
Motioner från allmänna motionstiden 2014
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
1971:1227 ! anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 22 med förslag till lag om ändring i lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring, m. m.
2003/04:L241 "Doggybag" på restaurang
2011/12:K324 "Du gamla, du fria" som Sveriges nationalsång
2004/05:Sf307 "Lex Linda"
2006/07:Sk318 "Lex Uggla"
2004/05:Sf303 "Pensionsbeslut" under fängelse- och vårdtid
1989/90:Bo560 ' 1989/90:Bo560
1984/85:838 ' Motion
1987/88:A51 (bådas) Mot
1986/87:sk829 (fp, c, vpk)
1985/86:406 (prop.1985/86:121) 1985/86
1987/88:Ub534 (s, vpk)
1974:90 * om höjning av maximibeloppet för näringshjälp.
1984/85:2526 . /. -v ■ ; ■
1975/76:580 0111 de smalspåriga järnvägarnas museala värde, m. m.
1972:265 0111 höjning av anslaget till Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader.
1972:269 0111 obligatorisk varudeklaration av skor.
1976/77:773 0111 undervisningen i praktisk psykologi
1975/76:518 0111 uttalande mot lokalisering av kärnavfallsindustri till Gävleborgs län
1994/95:K311 020-linje till riksdagen