Titel Dokumenttyp Datum
1971:342 om slopande av maximeringen av folkpensionsavgiften.
1971:346 angående beräkningen av förmåner inom den allmänna försäkringen för arbetstagare med hög sjukfrånvaro.
1971:348 om befrielse från arbetsgivaravgift för kulturarbetare.
1971:352 angående huvudmannaskapet för företagshälsovården.
1971:354 om arbetstidsförkortning för arbetande i kontinuerlig skiftgång.
1971:356 om vidgat stöd för arbete bland socialt handikappade.
1971:358 om höjning av anslaget till Bidrag till driften av barnstugor.
1971:360 om indexreglering av de allmänna barnbidragen.
1971:369 angående handläggningen av idrottsorganisationemas anslagsäskanden.
1971:385 om ökad utbildning av sjukgymnaster.
1971:422 om en riksplan för vattenvården.
1971:427 om höjning av anslaget till Miljövårdsinformation.
1971:451 om obligatorisk förmedling av nyproducerade och ledigblivna lägenheter genom kommunal bostadsförmedling.
1971:490 om en tvåårig jordbruks- och skogsbrukslinje inom gymnasieskolan.
1971:507 om utvidgning av rätten att förfölja och döda rovdjur.
1971:533 om en översyn av ordningen för val till riksdagen.
1971:574 angående biståndsanslagens inverkan på betalningsbalansen.
1971:578 om avdrag för lön till make vid beskattningen av inkomst av rörelse.
1971:587 angående försäljningen av mellanöl.
1971:613 om befrielse från mervärdeskatt vid försäljning av konst i vissa fall.