Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.
Beslut om lagar
Motioner från allmänna motionstiden 2014
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
1971:311 om höjning av förmögenhetsskatten m. m.
1971:312 angånde avskrivningsreglema för rörelse- och hyresfastigheter vid inkomstbeskattningen.
1971:313 angående avdraget för reklamkostnader vid taxering.
1971:314 om begränsning av avdragsrätten för gäldränta.
1971:324 om befrielse från mervärdeskatt vid törstagångsiörsäljning av konst
1971:332 angående besittningsskyddet för hyresgäst vid överlåtelse av fastighet till kommanditbolag.
1971:337 om u-Iandstjänst som alternativ till värnpliktstjänstgöring.
1971:341 om höjning av studiebidraget enligt studiemedelsförordningen.
1971:342 om slopande av maximeringen av folkpensionsavgiften.
1971:346 angående beräkningen av förmåner inom den allmänna försäkringen för arbetstagare med hög sjukfrånvaro.
1971:348 om befrielse från arbetsgivaravgift för kulturarbetare.
1971:352 angående huvudmannaskapet för företagshälsovården.
1971:354 om arbetstidsförkortning för arbetande i kontinuerlig skiftgång.
1971:356 om vidgat stöd för arbete bland socialt handikappade.
1971:358 om höjning av anslaget till Bidrag till driften av barnstugor.
1971:360 om indexreglering av de allmänna barnbidragen.
1971:369 angående handläggningen av idrottsorganisationemas anslagsäskanden.
1971:385 om ökad utbildning av sjukgymnaster.
1971:422 om en riksplan för vattenvården.
1971:427 om höjning av anslaget till Miljövårdsinformation.