Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:FPM16 Kommissionens arbetsprogram 2015
2014/15:FPM15 Förordning om harmoniserade index för konsumentpriser
2014/15:FPM14 Förordning om systemet för egna medel
2014/15:FPM13 Meddelande om en investeringsplan för Europa
2014/15:FPM12 Rådsbeslut om att ingå Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning
2014/15:FPM11 Meddelande om europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott
2014/15:FPM5 Förordning om avgaskrav och typgodkännande för motorer i arbetsmaskiner
2014/15:FPM10 Meddelande om inre marknaden för energi
2014/15:FPM9 Förordning om flerartsplan för Östersjön
2014/15:FPM8 Återtagandeavtal mellan EU och Tunisien
2014/15:FPM7 Meddelande om energieffektivisering
2014/15:FPM6 Viseringsförenklingsavtal mellan EU och Tunisien
2014:679 Förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i fråga om ett beslut som ska fattas av den gemensamma expertkommitté som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar
2014:674 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EIB:s externa verksamhet under 2013 med EU:s budgetgaranti och om tillämpning av beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 som omfattar EIB:s tecknade finansieringstransaktioner under perioden 2007–juni 2014
2014:681 Report from the Commission to the European Parliament and the Council Second Progress Report on the implementation by Georgia of the Action Plan on Visa Liberalisation
2014:677 Förslag till RÅDETS BESLUT om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering
2014:673 Förslag till rådets genomförandebeslut om tillstånd för Kroatien att tillämpa skattebefrielse på dieselbrännolja som används för att driva maskiner vid humanitär minröjning, i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG
2014:671 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 9-10/2014
2014:666 Förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena
2014:665 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Colombias uppfyllande av de relevanta kriterierna med sikte på förhandling om ett avtal om undantag från viseringskravet mellan Europeiska unionen och Colombia