Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:496 Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020).
2014:495 Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020)
2014:520 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy
2014:491 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas beträffande ett förslag till ändring av tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (1975 års TIR-konvention)
2014:488 Report from the Commission to the European Parliament and the Council Second report on progress by Kosovo in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap
2014:447 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Litauen
2014:489 Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Fourteenth Report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area
2014:485 Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska
2014:484 Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska
2014:483 Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna,
2014:482 Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra
2014:481 Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett anslutningsprotokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan,
2014:480 Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett anslutningsprotokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena
2014:473 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Sjätte lägesrapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: Investering för tillväxt och sysselsättning
2014:478 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with Point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament,
2014:477 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe
2014:464 Grönbok Säkerhet i logitjänster för turister
2013/14:FPM101 Forskning och innovation som källor till förnyad tillväxt
2013/14:FPM100 Förordning om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen
2014:490 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén De urbana aspekterna i EU:s politik – Huvudpunkterna i en EU-agenda för städer