Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:529 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska unionens upp- och utlåningsverksamhet 2013
2014:527 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the EU Strategy and Action Plan for customs risk management: Tackling risks, strengthening supply chain security and facilitating trade
2014:526 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (satellitnavigering)
2014:525 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Galileo)
2014:524 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (konsumentskydd)
2014:523 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetpost 02.03.01 och 12.02.01)
2014:522 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Folkhälsoprogrammet)
2013/14:FPM107 Meddelande om initiativ för grön sysselsättning
2013/14:FPM106 Skydd av immateriella rättigheter i tredjeländer
2013/14:FPM105 Grön handlingsplan för små och medelstora företag
2013/14:FPM104 Meddelande om lagstiftningspaketet om avfall
2013/14:FPM103 Ändring av Dublinförordningen
2014:517 Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika,
2014:516 Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, och om provisorisk tillämpning av tilläggsprotokollet till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,
2014:501 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Årsrapport 2014 om genomförandet av Europeiska unionens utvecklings- och biståndspolitik under 2013
2014:515 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen
2014:513 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den gemensamma översynen av genomförandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från
2014:509 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om verksamheten i de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) och Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS)
2014:508 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska systemrisknämndens (ESRB) uppdrag och organisation
2014:511 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 67.1 i förordning (EU) nr 305/2011