Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:478 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with Point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament,
2014:477 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe
2014:464 Grönbok Säkerhet i logitjänster för turister
2013/14:FPM101 Forskning och innovation som källor till förnyad tillväxt
2013/14:FPM100 Förordning om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen
2014:490 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén De urbana aspekterna i EU:s politik – Huvudpunkterna i en EU-agenda för städer
2014:487 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors Annual accounts of the 8th, 9th and 10th European Development Funds - Financial year 2013
2014:476 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council facilitating cross-border exchange of information on road safety related traffic offences
2014:474 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Protection of the European Unions financial interests Fight against fraud 2013 Annual Report
2014:472 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Tackling unfair trading practices in the business-to-business food supply chain
2014:469 Green paper Making the most out of Europe's traditional know-how: a possible extension of geographical indication protection of the European Union to non-agricultural products Text with EEA relevance
2014:465 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union agency for law enforcement training (Cepol), repealing and replacing the Council Decision 2005/681/JHA
2014:463 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2013
2014:462 Proposition de règlement du Conseil adaptant, à partir du 1er juillet 2011, du 1er juillet 2012 et du 1er juillet 2013, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne
2014:466 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering)
2013/14:FPM99 Förslag till EU:s årsbudget för 2015
2014:460 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)
2014:459 Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag
2014:457 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)
2014:453 Meddelande från komissionen till Europaparlamentet och rådet Tio år av antitrustregler enligt förordning 1/2003: Resultat och framtidsutsikter