Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2015/16:FPM46 Grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag
2015/16:FPM45 Förslag till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning
2015/16:FPM44 Förslag om ändringar i kodex om Schengengränserna gällande slagningar i databaser vid yttre gränskontroll
2015/16:FPM42 Rådsbeslut om provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Sverige
2015/16:FPM43 Ändring av förordningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA)
2015/16:FPM41 EU:s standardiserade resedokument
2015/16:FPM40 Direktiv om åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster
2015/16:FPM39 Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten
2015/16:FPM38 Förordning om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster på internet
2015/16:FPM37 Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans
2015/16:FPM36 Direktiv om avtal för tillhandahållande av digitalt innehåll
2015/16:FPM35 Reviderad förordning om gemensamma regler om civil luftfartssäkerhet och EU-byrån för flygsäkerhet
2015/16:FPM34 En flygstrategi för Europa
2015/16:FPM33 Direktiv om bekämpande av terrorism
2015/16:FPM32 Förlängd tidsperiod för normalskattesatsen (mervärdesskattedirektivet)
2015/16:FPM31 Sammanföring av sex bolagsrättsliga direktiv
2015/16:FPM30 EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi samt ändring av flera direktiv om avfall
2015/16:FPM29 Stödprogrammet för strukturreformer
2015/16:FPM28 Reform av unionsrättsakten om val till Europaparlamentet
2015/16:FPM27 Europeiskt insättningsgarantisystem och fullbordande av bankunionen