Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:574 Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommittén för offentlig upphandling om Nya Zeelands anslutning till avtalet om offentlig upphandling
2014:573 Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommittén för offentlig upphandling om Montenegros anslutning till avtalet om offentlig upphandling
2014:572 Rapport från kommissionen om kommittéernas arbete under 2013
2014:578 Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Economic Partnership Agreement (EPA) between the West African States, ECOWAS and the UEMOA, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part
2014:576 Proposal for a Council Decision on the signing and provisional application of the Economic Partnership Agreement (EPA) between the West African States, ECOWAS and the UEMOA, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part
2014:575 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Det europeiska området för forskningsverksamhet Lägesrapport 2014
2014:571 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om institutionernas användning under 2012 av rådets förordning nr 495/77, senast ändrad genom förordning nr 1945/2006 (om tjänstgöringsberedskap), förordning nr 858/2004 (om svåra arbetsförhållanden) och förordning
2014:562 Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation, results and overall assessment of the 2012 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations
2014:558 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on veterinary medicinal products
2014:569 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen Rapporteringsperiod 2011-2012
2014:567 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Rapport om genomförandet av strategin för internationellt samarbete inom forskning och innovation
2014:563 Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller frågor som rör socialpolitiken
2014:560 Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with Point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament,
2014:559 Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, vad gäller frågor som rör straffrättsligt samarbete
2014:557 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency
2014:556 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the manufacture, placing on the market and use of medicated feed and repealing Council Directive 90/167/EEC
2014:570 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG
2014:561 Report from the Commission to the European Parliament and the Council 7th financial report from the Commission to the European Parliament and the Council on the European Agricultural Guarantee Fund 2013 financial year
2014:565 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond
2014:564 Förslag till ändringsbudget nr 5 till 2014 års allmänna budget Allmän inkomstberäkning Utgiftsberäkning per avsnitt Avsnitt III – Kommissionen