Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:642 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag
2014:640 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om resultatet av genomförandet av förvaltningsplanerna för ål, inbegripet en utvärdering av utsättningsåtgärder och av utvecklingen av marknadspriserna för ål som är kortare än 12 cm
2014:638 Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp
2014:646 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap
2014:639 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter – 2013
2014:636 Förslag till rådets och kommissionens beslut om den ståndpunkt som ska intas på unionens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
2014:650 Draft amending budget N° 7 to the General Budget 2014 General statement of revenue Statement of expenditure by section Section III – Commission
2014:649 Draft amending budget N° 6 to the General Budget 2014 General statement of revenue Statement of expenditure by section Section III – Commission Section VIII – European Ombudsman
2014:648 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the EU Solidarity Fund
2014:635 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna
2014/15:FPM4 Lägesrapport för det europeiska forskningsområdet (ERA)
2014:654 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the short term resilience of the European gas system Preparedness for a possible disruption of supplies from the East during the fall and winter of 2014/2015
2014:645 Förslag till rådets beslut om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden, inbegripet taket för bidragsbeloppet 2016, beloppet för 2015 och första delbetalningen för 2015
2014:644 Meddelande från kommissionen till rådet Europeiska utvecklingsfonden (EUF): prognoser för åtaganden, betalningar och bidrag från medlemsstaterna för 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018
2014:641 Amending letter to the Draft General Budget N°4/2014 General statement of revenue Statement of expenditure by section Section III – Commission Section IX – European Data Protection Supervisor
2014:637 Amending letter No 1 to the Draft General Budget 2015 Statement of expenditure by section Section III – Commission Section VIII – European Ombudsman
2014:632 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Rapport om tillgång till kvicksilverfria knappceller för hörapparater, i enlighet med artikel 4.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade
2014/15:FPM3 Förordning om läkemedel i foder
2014/15:FPM2 Förordning om djurläkemedel
2014:630 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen