Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:241 BILAGOR till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s Varningssystem nr 1-4/2014
2014:232 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om tolkning av rådets förordning (EEG) nr 3577/92 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage)
2014:231 Rapport från kommissionen till rådet Femte rapporten om genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 3577/92 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (2001–2010)
2014:229 Meddelande från kommissionen till rådet i enlighet med artikel 395 i rådets direktiv 2006/112/EG
2014:228 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av programmet för radiospektrumpolitik (RSPP)
2013/14:FPM69 Meddelande om medborgarinitiativet om vatten och sanitet
2014:234 Draft amending budget n° 2 to the General Budget 2014 Statement of Revenue by Section Statement of Expenditure by Section Section III – Commission
2014:225 Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the application of Council Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in matrimonial
2014:223 Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i Världshandelsorganisationens allmänna råd om Islamiska republiken Afghanistans anslutning till Världshandelsorganisationen
2013/14:FPM68 Meddelanden om framtida utveckling för ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
2014:239 Proposal for a Council Decision on the position to be adopted on behalf of the European Union at the 103rd session of the International Labour Conference concerning a Recommendation to supplement the Forced Labour Convention n° 29, 1930, of the International Labour Organisation
2014:224 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2013 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights
2014:222 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of the Union Road Transport Market
2014:221 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work
2014:220 BILAGA GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr .../2014 av den om ändring av protokoll 30 till EES-avtalet, om särskilda bestämmelser om organisation av samarbetet på statistikens område till förslaget till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på
2014:219 GREEN PAPER on mobile Health ("mHealth")
2014:213 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement
2014:212 ANNEX to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on single-member private limited liability companies
2014:218 BILAGA GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr .../2014 av den om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna till förslaget till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska
2013/14:FPM67 Lägesrapport om Europa 2020