Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:612 Rapport från kommissionen Trettioförsta årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2013)
2014:610 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 2013 års rapport om ekonomiskt stöd till utvidgningen (IPA, Phare, Cards, instrumentet för stöd inför anslutningen till Turkiet och övergångsmekanismen)
2014:605 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering)
2014:618 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL PROTECTION OF THE EU BUDGET TO END 2013
2014:607 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av förfarandet för ansvarsfrihet för budgetåret 2012 (sammanfattning)
2014:604 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten till fri rörlighet: handbok om skenäktenskap mellan EU-medborgare och tredjelandsmedborgare inom ramen för EU-lagstiftningen om fri rörlighet för EU-medborgare
2014:596 Förslag till rådets beslut om fastställande av vissa följd- och övergångsarrangemang gällande Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands avbrutna deltagande i vissa unionsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete vilka antagits före Lissabonfördragets ikraftträdande
2014:595 Förslag till rådets beslut om fastställande av vissa direkta ekonomiska konsekvenser till följd av att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland upphör att delta i vissa unionsakter på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete som har
2014:594 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om öppnande och förvaltning av vissa unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (kodifiering)
2014:593 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering)
2014:592 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet under perioden den 4 december 2011 till den 31 december 2012 av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas
2014:581 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg
2014:586 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (kodifiering)
2014:609 Proposal for a Council Decision amending the Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member
2014:584 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om genomförande av kommissionens meddelande av den 24 juni 2009 om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (KOM(2009) 291
2014:580 Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet
2014:583 Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Konungariket
2014:582 Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater,
2014:597 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 374/2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
2014:587 Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be adopted in the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the