Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:FPM5 Förordning om avgaskrav och typgodkännande för motorer i arbetsmaskiner
2014:679 Förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i fråga om ett beslut som ska fattas av den gemensamma expertkommitté som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar
2014:674 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EIB:s externa verksamhet under 2013 med EU:s budgetgaranti och om tillämpning av beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 som omfattar EIB:s tecknade finansieringstransaktioner under perioden 2007–juni 2014
2014:681 Report from the Commission to the European Parliament and the Council Second Progress Report on the implementation by Georgia of the Action Plan on Visa Liberalisation
2014:677 Förslag till RÅDETS BESLUT om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering
2014:673 Förslag till rådets genomförandebeslut om tillstånd för Kroatien att tillämpa skattebefrielse på dieselbrännolja som används för att driva maskiner vid humanitär minröjning, i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG
2014:671 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 9-10/2014
2014:666 Förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena
2014:665 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Colombias uppfyllande av de relevanta kriterierna med sikte på förhandling om ett avtal om undantag från viseringskravet mellan Europeiska unionen och Colombia
2014:664 Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i Världshandelsorganisationens allmänna råd om Republiken Seychellernas anslutning till Världshandelsorganisationen
2014:663 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om hur Peru uppfyllt de relevanta kriterierna inför förhandlingarna om ett avtal om undantag från viseringskravet mellan Europeiska unionen och Peru
2014:633 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordning (EU) nr 1007/2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter
2014:689 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Framsteg mot Kyoto- och Europa 2020-målen (i enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera
2014:688 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council and to the European Court of Auditors On the adoption of the interinstitutional working group recommendations for the establishment and use of national declarations
2014:675 Meddelande från kommissionen om ersättande av kommissionens meddelande Harmoniserad ram för utkast till budgetplaner och rapporter om emissioner av statspapper inom euroområdet (COM(2013) 490 final)
2014:672 Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with Point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament,
2014:670 Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, for Union vessels, in certain non-Union waters and repealing Council Regulation (EU) No 779/2014
2014:669 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av det europeiska energiprogrammet för återhämtning
2014:668 Förslag till rådets beslut om antagande av arbetsordningen för kommittén för Europeiska utvecklingsfonden (EUF)
2014:667 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering)