Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:FPM18 Förslag till förordning om Europeiska fonden för stategiska investeringar
2014/15:FPM17 Kommissionens årliga tillväxtrapport 2015
2014/15:FPM16 Kommissionens arbetsprogram 2015
2014/15:FPM15 Förordning om harmoniserade index för konsumentpriser
2014/15:FPM14 Förordning om systemet för egna medel
2014/15:FPM13 Meddelande om en investeringsplan för Europa
2014/15:FPM12 Rådsbeslut om att ingå Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning
2014/15:FPM11 Meddelande om europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott
2014/15:FPM5 Förordning om avgaskrav och typgodkännande för motorer i arbetsmaskiner
2014/15:FPM10 Meddelande om inre marknaden för energi
2014/15:FPM9 Förordning om flerartsplan för Östersjön
2014/15:FPM8 Återtagandeavtal mellan EU och Tunisien
2014/15:FPM7 Meddelande om energieffektivisering
2014/15:FPM6 Viseringsförenklingsavtal mellan EU och Tunisien
2014:679 Förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i fråga om ett beslut som ska fattas av den gemensamma expertkommitté som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar
2014:674 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EIB:s externa verksamhet under 2013 med EU:s budgetgaranti och om tillämpning av beslut nr 1080/2011/EU av den 25 oktober 2011 som omfattar EIB:s tecknade finansieringstransaktioner under perioden 2007–juni 2014
2014:681 Report from the Commission to the European Parliament and the Council Second Progress Report on the implementation by Georgia of the Action Plan on Visa Liberalisation
2014:677 Förslag till RÅDETS BESLUT om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering
2014:673 Förslag till rådets genomförandebeslut om tillstånd för Kroatien att tillämpa skattebefrielse på dieselbrännolja som används för att driva maskiner vid humanitär minröjning, i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG
2014:671 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 9-10/2014