Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014/15:FPM32 Möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet
2014/15:FPM31 Rapport om EU-rättens genomslag
2014/15:FPM30 Direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar om förhandsbesked (beskattning)
2014/15:FPM29 Meddelande om skatteflykt och skatteundandragande
2014/15:FPM28 Upphävande av sparandedirektivet
2014/15:FPM27 Meddelande om vattendirektivet och översvämningsdirektivet
2014/15:FPM26 Undertecknande av Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott
2014/15:FPM25 Meddelande om Parisprotokollet
2014/15:FPM22 Riktlinjer för Europa 2020-strategin
2014/15:FPM24 Meddelande om sammanlänkningsmål i elsektorn
2014/15:FPM23 Energiunionen
2014/15:FPM21 Grönbok om en kapitalmarknadsunion
2014/15:FPM20 Förordning om handel med sälprodukter
2014/15:FPM19 Meddelande om hållbar utvecklingsfinansiering
2014/15:FPM18 Förslag till förordning om Europeiska fonden för stategiska investeringar
2014/15:FPM17 Kommissionens årliga tillväxtrapport 2015
2014/15:FPM16 Kommissionens arbetsprogram 2015
2014/15:FPM15 Förordning om harmoniserade index för konsumentpriser
2014/15:FPM14 Förordning om systemet för egna medel
2014/15:FPM13 Meddelande om en investeringsplan för Europa