Här hittar du olika dokument som handlar om riksdagens arbete med EU-frågor.
Arbetar med EU-frågor
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:547 Förslag till rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheter inom ramen för genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal
2014:545 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Riktlinjer för analys av balansen mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken
2014:544 Förslag till rådets beslut om fastställande av dem ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar avseende förslag till ändringar från olika konventionsparter av bilagorna till konventionen om skydd av flyttande vilda djur vid partskonferensens elfte möte
2014:543 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller upprättandet av en förteckning över 15 skiljemän enligt protokollet om kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater,
2014:519 Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet
2014:518 Förslag till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet
2013/14:FPM111 Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter
2014:542 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien
2014:539 Förslag till rådet sbeslut om fastställande av den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta inom kommittén för offentlig upphandling om hävande av unionens invändningar mot strykningen av tre enheter från Japans bilaga 3 till tillägg I till avtalet om offentlig upphandling
2014:536 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om radiospektruminventeringen
2013/14:FPM110 Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU
2014:540 Rapport från kommissionen till Europaparlamenet och rådet om garantier som täcks av den allmänna budgeten Situationen per den 31 december 2013
2014:537 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Årsrapport om Europeiska unionens politik för humanitärt bistånd och civilskydd och dess genomförande under 2013
2014:538 Förslag till rådets genomförandebeslut om tillstånd för Tyskland att tillämpa en nedsatt energiskattesats för el till fartyg i hamn i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG
2014:546 Rapport från kommisionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 7-8/2014
2014:541 Proposal for a Council Implementing Decision amending Implementing Decision 2013/463/EU on approving the macroeconomic adjustment programme for Cyprus
2014:534 Förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (kodifiering)
2014:531 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Europeiska forskningsrådets verksamhet och uppfyllandet av målen i det särskilda programmet Idéer under 2013
2014:528 Förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa resolutioner som kommer att bli föremål för omröstning inom Internationella vinorganisationen (OIV)
2013/14:FPM109 Inrättande av program för interoperabilitetslösningar