Kommenterad dagordning inför KKR 26 maj sammansatt

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2D9074

Kommenterad dagordning 2014-05-15

KKR

Rev. 2014-05-19

inför samråd med EU-nämnden den 23 maj 2014

Utrikesdepartementet

Näringsdepartementet

Utbildningsdepartementet

Konkurrenskraftsrådets möte 26 maj 2014

Måndagen den 26 MAJ

Lagstiftningsöverläggningar

INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI

3. Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (första behandlingen)

- Allmän inriktning

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Kommissionen lade i november 2013 fram ett förslag till direktiv om skyddet för företagshemligheter. I motiven till förslaget anges som ett allmänt syfte att säkerställa företagens konkurrenskraft och att förbättra förutsättningarna för innovation och kunskapsöverföring på den inre marknaden. Ordförandeskapet lade den 7 maj 2014 fram ett kompromissförslag. Avsikten är att ett beslut om allmän inriktning ska fattas vid KKR.

Förslag till svensk ståndpunkt: Kompromissförslaget är i allt väsentligt väl avvägt. Sverige bör därför kunna acceptera kompromissförslaget. Regeringen avser att under de fortsatta förhandlingarna verka för att kvarvarande oklarheter får sin lösning.

Se vidare i rådspromemoria.

4. Översynen av EU:s varumärkessystem (första behandlingen)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) 207/2009 om gemenskapsvarumärken

  • - Lägesrapport

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Kommissionen presenterade våren 2013 förslag till en översyn av EU:s varumärkessystem. Översynen innebär dels en omarbetning av varumärkesdirektivet, dvs. det direktiv som i hög grad harmoniserar den nationella varumärkesrätten inom EU och dels ändringar i varumärkesförordningen som gör det möjligt att registrera ett varumärke med giltighet i hela unionen (gemenskapsvarumärke).

Förhandlingar inleddes i rådsarbetsgruppen för immaterialrätt (varumärken) i april 2013 och har fortsatt i en intensiv takt under 2013 och våren 2014. En första lägesrapport lämnades till KKR den 2 december 2013. Den 2 maj 2014 presenterade ordförandeskapet de senaste kompromissförslagen när det gäller de båda rättsakterna.

Vid KKR kommer ordförandeskapet att presentera en lägesrapport med information om de pågående förhandlingarna. I rapporten redogör ordförandeskapet för att diskussionerna i rådsarbetsgruppen lett till samstämmighet i många frågor men att ett par frågor fortfarande kvarstår olösta. Enligt ordförandeskapet är det troligt att vissa frågor kommer att behöva lösas på en högre politisk nivå. Det rör sig om förslaget om varor i transit, finansieringen av samarbetet mellan medlemsstaternas varumärkesmyndigheter och EU:s varumärkesmyndighet (OHIM) samt användningen av OHIM:s överskott. Ordförandeskapets målsättning är att nå en överenskommelse i rådet före sommaruppehållet. Ordförandeskapet föreslår att KKR tar del av rapporten och att KKR uppmanar de förberedande organen att fortsätta ansträngningarna för att nå en överenskommelse så snart som möjligt.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige välkomnar att ordförandeskapet lämnar en lägesrapport vid KKR och att de förberedande organen uppmanas att fortsätta ansträngningarna för att nå en överenskommelse. Dock anser Sverige att det är viktigt att rådsarbetsgruppen får tillfälle att fortsätta sina förhandlingar i syfte lösa de sista utestående tekniska frågorna. Detta med hänsyn till det konstruktiva klimat som råder i rådsarbetsgruppen.

Se vidare i rådspromemoria.

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (första läsningen)

- Lägesrapport

Ansvarigt statsråd: Birgitta Ohlsson

Europeiska kommissionen presenterade den 9 juli 2013 ett förslag till ett direktiv om paketresor och assisterade researrangemang som ska ersätta det nuvarande minimidirektivet från 1990. Syftet är att införa enhetliga regler samt att uppdatera regelverket till dagens sätt att köpa paketresor och på så sätt förbättra konsumentskyddet. På rådsmötet kommer ordförandeskapet att lämna en lägesrapport. Europaparlamentet har röstat om förslaget den 12 mars 2014. Överläggning med civilutskottet har ägt rum. Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen stödjer initiativet att anpassa regelverket så att det omfattar dagens sätt att köpa paketresor och noterar ordförandeskapets lägesrapport.

Se vidare i rådspromemoria.

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-Call system och om ändring av direktiv 2007/46/EG (första läsningen)

- Allmän inriktning

Ansvarigt statsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Kommissionens förslag till förordning om typgodkännandekrav för montering av eCallsystem i fordon presenterades i juni 2013 och är en del i strategin att förverkliga och säkerställa ett snabbt och samtidigt genomförande av nödlarmssystemet eCall inom EU.

Nödlarmssystemet eCall ska ses som ett tillägg till de nationella 112-tjänsterna och är ett system i fordonet som genom automatisk aktivering vid allvarlig olycka, eller vid manuell aktivering, skickar datauppgifter om fordonets lokalisering, färdriktning, identitet m.m. till vald alarmeringstjänst. Larmcentralen ringer upp fordonet och en linje öppnas via högtalartelefonen. Syftet med nödlarmstjänsten är att är att den enskilde ska få snabb och adekvat hjälp vid ett nödläge genom att hjälporganen, dvs. räddningstjänsten, polis och ambulans, ska komma fram till det larmande fordonet tidigare. Genom att responstiden för räddningsinsatser reduceras förväntas nödlarmstjänsten eCall minska antalet dödsfall samt lindra följderna av trafikolyckor i unionen. Förordningen omfattar nya typer av personbilar och lätta lastbilar, med vissa undantag.

Regeringen har med framgång bl.a. verkat för ett senare införandedatum (36 mån efter beslut) och att frågor rörande integritet bör hanteras i genomförandeakter istället för i delegerade akter. Regeringen har verkat för att s.k. tredjepartstjänster (Third Party Services, TPS) för eCall hålls utanför förordningen i enlighet med KOM:s ursprungliga förslag, men kan acceptera att det förs in.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen kan stödja ORDF förslag till allmän riktlinje. Den svenska regeringen har låtit MSB utvärdera konsekvenserna av ett svenskt införande av eCall. Rapporten visar på ett positivt samhällsekonomiskt netto, där kortare larm- och responstid inte bara har betydelse vid trafikskadehändelser utan också vid sjukdomslarm från fordonet.

Se vidare i rådspromemoria.

Icke lagstiftande verksamhet

RYMD OCH FORSKNING

8. Utkast till rådets slutsatser "Mot en för EU och ESA gemensam, konkurrensfrämjande vision för rymden"

- Antagande

Ansvarigt statsråd: Jan Björklund

Med Lissabonfördraget art-189 fick EU utvidgade möjligheter till initiativ på rymdområdet. Relationen med den mellanstatliga europeiska rymdstyrelsen (ESA), där ett antal EU MS inklusive SE är medlemmar, har varit föremål för ett utvecklingsarbete både i KOM och i ESA. KOM har tagit fram en framstegsrapport som identifierar fyra huvudsakliga alternativ för effektivaste väg framåt. Rapporten har sedan, efter behandling i rådet (KKR) den 21 februari 2014, varit föremål för diskussion i rådsarbetsgruppen för rymd vilket lett fram till föreliggande förslag till rådsslutsatser.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen stödjer förslaget till rådsslutsatser. Det är positivt att EU och ESA för en diskussion om hur relationen dem emellan ska utvecklas. Det är därvid viktigt att EU och ESA gemensamt fortsätter utvecklingen av en samordnad process för att ta fram likalydande förslag till medlemsstaterna i respektive organisation om hur relationen mellan EU och ESA ska utvecklas.

Se vidare i rådspromemoria.

9. Utkast till rådets slutsatser om genomförande av färdplanen för Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur

- Antagande av rådsslutsatser

Ansvarigt statsråd: Jan Björklund

ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) är en europeisk arbetsgrupp, som är fristående från kommissionen, som utvärderar behov av framtida sameuropeisk forskningsinfrastruktur. ESFRI publicerar en lista med förslag på de framtida infrastrukturer som organisationen finner mest angelägna.. Den framtida neutronkällan ESS i Lund, är ett exempel på projekt från ESFRI:s lista. I sina rådsslutsatser om det europeiska forskningsområdet (ERA) i december 2012 understryker rådet (KKR) behovet av en prioritering av de infrastrukturprojekt som förtecknas i Esfri-listan. ESFRI har vid sitt möte den 2 april 2014 enats om att prioritera framförallt tre projekt och rekommenderar att dessa får stöd från Horisont 2020. Dessa projekt anses vara vetenskapligt excellenta, strategiskt viktiga för Europa och redo för implementering. ESFRI lyfter även fram ytterligare nio projekt som man anser bör få finansiering. Rådsslutsatserna framhåller vikten av ESFRI:s arbete med att prioritera bland forskningens infrastrukturer. Vidare inviteras kommissionen att genom ett engångsbidrag via Horisont 2020 bidra till medlemsstaternas finansiering av de forskningsinfrastrukturer som bedöms vara högst prioriterade.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige tycker att det är ett viktigt arbete som gjorts med att föreslå prioriteringar bland de europeiska forskningsinfrastrukturer som finns på ESFRI:s lista. Sverige stöder att rådsslutsatserna innehåller en skrivning som inviterar KOM att inom Horizon 2020 bidra finansiellt till de projekt som ESFRI prioriterat.

Se vidare i rådspromemoria.

10. Ett förnyat Europa–Medelhavspartnerskap för vetenskap och teknik samt innovation

- Riktlinjedebatt

UNDERLAG SAKNAS ÄNNU FÖR DENNA DISKUSSIONSPUNKT – KOMPLETTERING KOMMER SKE

ÖVRIGA FRÅGOR

INRE MARKNADEN

11. (a) Det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen

- Information från ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd: Beatrice Ask

Ordförandeskapet har bett den förberedande kommittén, som ansvarar för att inrätta den enhetliga patentdomstolen, och det särskilda utskottet under den Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd, som ansvarar för att inrätta det enhetliga patentskyddet, att ge en lägesrapport över implementeringen av det enhetliga patentsystemet.

Förslag till svensk ståndpunkt: SE kan välkomna informationen från kommittéerna.

11. (b) Inremarknadsinitiativet Frontrunners: Samarbete för att förbättra den inre marknaden

- Information från de svenska, danska, brittiska, holländska, irländska, tjeckiska, estniska och litauiska delegationerna

Ansvarigt statsråd: Ewa Björling

Sverige, Nederländerna, Danmark och UK har tagit ett initiativ på inre marknadsområdet som benämns Frontrunners. Målsättningen med initiativet är att undanröja nationella hinder för den inre marknaden, utan att kräva ny EU-lagstiftning.

Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Danmark med stöd av ett antal likasinnade länder har begärt att Frontrunners-initiativet ska sättas upp som en övrigtpunkt på dagordningen för Konkurrenskraftsrådet den 26 maj. Det är första gången som initiativet presenteras i ett rådsmöte. Syftet är att informera om Frontrunners och att få fler länder att engagera sig i initiativets olika projekt. Nederländerna, Sverige, DK och Storbritannien har utarbetat en bakgrundsnot inför behandlingen av Frontrunners på Konkurrenskraftsrådet. Sverige och Nederländerna kommer att presentera initiativet i linje med bakgrundsnoten.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen står bakom Frontrunners-initiativet. Det är ett verktyg för att stärka tillämpningen av inremarknadsregelverket och att förbättra den inre marknadens funktion på ett sätt som gynnar svenska företag och medborgare. Detta initiativ är särskilt lämpligt under 2014 då lagstiftningsarbetet saktar ned i samband med Europaparlamentsval och byte av EU-kommission. Regeringen ser också ett stort värde i att fler EU-MS engagerar sig i Frontrunners och i åtgärder som undanröjer nationella hinder på den inre marknaden. Därför är det välkommet att initiativet tas upp som en övrigtpunkt på Konkurrenskraftsrådet, att fler EU-MS blir varse om initiativet och blir intresserade av att ansluta sig till något av initiativets projekt.

Se vidare i rådspromemoria.

11. (c) Uppdatering kring moderniseringen av statsstödsreglerna

- Presentation av Kommissionen

Ansvarigt statsråd: Annie Lööf

Kommissionens modernisering av statsstödsregelverket är en process som har pågått sedan 2012 och som inkluderat omförhandlingar av två rådsförordningar och översyn av kommissionens egna tre förordningar på statsstödsområdet liksom dess cirka 30 riktlinjer och meddelanden på olika områden. Denna process börjar nu närma sig slutet och av ändringarna planeras kunna träda i kraft den 1 juli 2014.

Syftet med behandlingen i KKR, som önskats av Frankrike, är enbart att informera rådet om hur moderniseringen av statsstödsreglerna fortskrider.

Moderniseringen av statsstödsreglerna har behandlats av EUN vid ett flertal tillfällen tidigare. Den svenska linjen om vikten av strikta statsstödsregler har varje tillfälle fått en absolut majoritet (Alliansen, SAP + MP).

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar all information från kommissionen i ärendet. Något inlägg från Sveriges sida är inte nödvändigt.

INDUSTRI

11. (d) Viktiga möjliggörande tekniker (KET) - Lägesuppdatering

- Information från Kommissionen

Ansvarigt statsråd: Annie Lööf

I meddelande från kommissionen COM(2012)341 final En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb definieras vad som är viktiga möjliggörande tekniker (Key Enabling Technologies (KET)): mikro- och nanoelektronik, nanoteknik, fotonik, avancerade material, industriell bioteknik och avancerad tillverkningsteknik. Vid Konkurrenskraftsrådets möte den 26 maj har ordförandeskapet aviserat en informationspunkt om läget för genomförandet av den Europeiska strategin för Key Enabling Technologies. Ingen diskussion förväntas.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslås notera informationen.

11. (e) Råvaror- lägesuppdatering

Europeiska innovationspartnerskapet (EIP)

Listan over kritiska råvaror                              

- Information från Kommissionen

Ansvarigt statsråd: Annie Lööf

Under dagordningspunkt 11.e vid Konkurrensraftsrådets möte den 26 maj avser ordförandeskapet informera om läget i arbetet med råvarufrågor inom EU, särskilt avseende det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror och listan över kritiska råvaror. Råvarupartnerskapet är ett av fem innovationspartnerskap som inrättats inom ramen för Europa 2020 och flagskeppet Innovationsunionen. Avseende listan över metaller och mineraler som anses kritiska ur ett resursförsörjningsperspektiv i EU, pågår för närvarande ett revideringsarbete av listan som publicerades år 2010. Ingen diskussion förväntas.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslås notera informationen.

RYMD

11. (f) Copernicus Sentinel 1A: Satellituppsändning och första bilder

- Information från Kommissionen

Ansvarigt statsråd: Jan Björklund

Kommissionen kommer att informera om uppsändningen av den första satelliten i jordobservationsprogrammet Copernicus.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslås notera informationen.

FORSKNING

11. (g) Investeringspaketet för innovation

- Information från ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd: Jan Björklund

Ordförandeskapet kommer att informera om utfallet av förhandlingarna gällande ett antal forsknings- och innovations program där EU, medlemsstaterna och näringslivet kommer att bidra till finansieringen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslås notera informationen.

11. (h) Innovation i offentlig sektor - lägesrapport

- Information från Kommissionen

Ansvarigt statsråd: Jan Björklund

Kommissionen kommer att ge information om vad som hänt i frågan om

innovation i offentlig sektor efter att Konkurrenskraftsrådet diskuterade frågan i december 2013.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslås notera informationen.

11. (i) Europeiska innovationspartnerskap (EIP)

- Information från ordförandeskapet och Kommissionen

Ansvarigt statsråd: Jan Björklund

I meddelandet om Innovationsunionen presenterade EU-kommissionen idén om europeiska innovationspartnerskap (EIP). EIP ska vara drivna av utmatningar, agera i hela forsknings- och innovationskedjan samt förbättra samordningen av befintliga instrument och initiativ. EIP har startats inom områdena hälsa, råvaror, vatten, jordbruk och hållbara städer. Ordförandeskapet kommer att redovisa utfallet av den diskussion

som var gällande EIP vid informella KKR den 13 maj. Kommissionen kommer att presentera den utvärdering av EIP som har genomförts av oberoende experter.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslås notera informationen.

11. (j) Den årliga rapporten från det Strategiska forumet för internationellt samarbete om forskning och teknisk utveckling (SFIC)

- Presentation från forumets ordförande

Ansvarigt statsråd: Jan Björklund

SFIC är en rådgivande grupp som ger rådet och EU-kommissionen vägledning i frågor som rör internationellt forskningssamarbete. SFIC:s ordförande kommer att presentera en årsrapport vid KKR.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslås notera informationen.

***

11. (k) Arbetsprogram för inkommande ordförandeskap

- Information från den italienska delegationen

Ansvarigt statsråd:

Den italienska delegationen förväntas informera om sin ordförandeskapsperiod.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslår att Sverige välkomnar den italienska delegationens information.