Dokument & lagar (411 träffar)

Kommittédirektiv 1993:1665

Förordning (1993:1665) om åtgärdstaxa för husläkare Innehåll 13. EKG med standardiserat arbetsprov 1 I denna förordning finns bestämmelser om sådan särskild ersättning som avses i 20 lagen (1993:588) om husläkare för åtgärder som kräver medicinsk kompetens eller utrustning utöver vad en husläkare vanligen

1994-12-22

Kommittédirektiv 1993:143

Uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform Innehåll Mitt förslag Ansvaret ligger på universitet och högskolor Uppdraget Ramar för utredarens arbete Hemställan Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta åttonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m. Dir.

1993-12-23

Kommittédirektiv 1993:1750

Förordning (1993:1750) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska gemenskapen (EG) för vissa bearbetade jordbruksvaror m.m. Innehåll Tullfrihet eller tullnedsättning Ursprungsintyg m.m. Tullrestitution Förfarande Överklagande Verkställighetsföreskrifter Övergångsbestämmelser Bilaga

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1749

Förordning (1993:1749) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder) Innehåll Tillämpningsområde Tullfrihet Tullrestitution Förfarande Överklagande Verkställighetsföreskrifter Övergångsbestämmelser Bilaga

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1741

Förordning (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen Innehåll Regeringen föreskriver att vad regeringen i författning eller särskilt beslut har föreskrivit om Telestyrelsen i stället skall avse Post- och telestyrelsen.

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1710

Förordning (1993:1710) med instruktion för Post- och telestyrelsen Innehåll Uppgifter Verksförordningens tillämpning Post- och telestyrelsens ledning Organisation Personalföreträdare Bisysslor Överklaganden Uppgifter 1 Post- och telestyrelsen är central förvaltningsmyndighet inom post-,

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1709

Postförordning (1993:1709) Innehåll Tillsyn m.m. Handläggning av ärende om tillstånd att bedriva postverksamhet Totalförsvarets behov av postkommunikationer Samhällsomfattande posttjänst Övergångsbestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller sådan postverksamhet och samhällsomfattande

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1684

Postlag (1993:1684) Innehåll Definitioner Postverksamhet Tillståndsvillkor m.m. Tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst m.m. Obeställbara brev Befordran av paket Tillsyn Avgifter Tystnadsplikt m.m. Internationell postverksamhet Överklagande Postverksamhet i krig m.m. Övergångsbestämmelser Samhällsomfattande

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1664

Förordning (1993:1664) om ersättning för sjukgymnastik Innehåll Övergångsbestämmelser 1 Denna förordning gäller sjukgymnastik enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen. 2 För tiden fram till den 1 juli 1994 skall

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1663

Förordning (1993:1663) om läkarvårdsersättning Innehåll Övergångsbestämmelser 1 Denna förordning gäller läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen. 2 För tiden fram till den 1 juli 1994 skall följande bestämmelser

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1652

Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi Innehåll Samverkans- och vårdavtal Ersättningsetablering Landstingets ansvar m.m. Särskilda krav på fysioterapiverksamheten Vikariat Samverkan med andra Sjukgymnastikersättningen Särskilda bestämmelser för vissa områden Patientavgift Verksamhetsuppföljning

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1651

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning Innehåll Samverkans- och vårdavtal Ersättningsetablering Landstingets ansvar m.m. Särskilda krav på läkarverksamheten Vikariat Samverkan med andra Läkarvårdsersättningen Särskilda bestämmelser för vissa områden Patientavgift Verksamhetsuppföljning

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1644

Förordning (1993:1644) om behörigt organ för utbytesprogrammet Ungdom för Europa Innehåll Regeringen föreskriver att Stiftelsen för internationellt ungdomsutbyte skall vara det behöriga organ som skall svara för att utbytesprogrammet Ungdom för Europa genomförs i Sverige. Stiftelsen skall vidare delta i den löpande utvärderingen av programmet.

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:144

Översyn av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner Innehåll Mitt förslag Bakgrund Uppdraget Hemställan Vidare hemställer jag att kostnaderna skall belasta tredje huvudtitels anslag Utredningar m.m. Dir. 1993:144 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1993. Statsrådet

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:142

Mästarbrev för hantverksutövare Innehåll Dir. 1993:142 Beslut vid regeringssammanträde 1993-12-22 Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, anför. Mitt förslag En särskild utredare tillkallas med uppdrag att utreda frågor om rätt att utfärda mästarbrev för hantverkare.

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:141

Förberedelser för jubileet "Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846-1996" Innehåll Dir 1993:141 Beslut vid regeringssammanträde 1993-12-22 Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild kommitté tillkallas för att förbereda

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:137

Statsbidrag och utjämning i kommunsektorn Innehåll Dir. 1993:137 Beslut vid regeringssammanträde 1993-12-22 Chefen för Finansdepartementet, statsrådet Wibble, anför. Mitt förslag: En parlamentariskt sammansatt beredning tillkallas, med uppdrag att föreslå hur statens bidrag till kommuner

1993-12-22

Kommittédirektiv 1993:1682

Finansinspektionens tillkännagivande (1993:1682) om ändring av vissa skadelivräntor Innehåll Finansinspektionen har den 20 december 1993 beslutat följande beträffande tillägg till nedan angivna livräntor (Dnr 319-6200/93). 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973: a) En trafiklivränta

1993-12-20

Kommittédirektiv 1993:1593

Förordning (1993:1593) om garantiavgift enligt förordningen(1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder Innehåll Övergångsbestämmelser Garantiavgiften enligt 8 förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter

1993-12-20

Kommittédirektiv 1993:1591

Förordning (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder Innehåll Allmänna bestämmelser Garantitid och garantibelopp Rätt till ersättning ur garantin Garantiavgift Garantiersättning Regress och eftergift Övriga bestämmelser Övergångsbestämmelser Allmänna

1993-12-20