Dokument & lagar (92 träffar)

Yttrande 1996/97:UU5Y

Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 10 april 1997 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1996/97:71 Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet jämte motioner i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde. Utskottet yttrar sig i det följande över dels

1997-01-01

Yttrande 1996/97:UU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 17 april 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1997 års ekonomiska vårproposition prop. 1996/97:150 i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-8tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 9-11 och

1997-01-01

Yttrande 1996/97:UU3Y

Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 17 december 1996 berett samtliga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1996/97:15 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Ingen motion har väckts med

1997-01-01

Yttrande 1996/97:UU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober berett vissa utskott, däribland utrikesutskottet, tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:1 Budgetpropositionen för år 1997, jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 i de delar som berör respektive

1997-01-01

Yttrande 1996/97:UU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober berett samtliga övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:1 Budgetpropositionen för år 1997 jämte motioner, i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1997, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1997-01-01

Yttrande 1996/97:UBU6Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 13 maj 1997 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motioner i de delar skrivelsen och motionerna avser utskottets beredningsområde. Två motioner har väckts med anledning av

1997-01-01

Yttrande 1996/97:UBU5Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 1997 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1997 års ekonomiska vårproposition prop. 1996/97:150 i vad avser bl.a. den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-8 samt tilläggsbudget för år 1997 yrkandena 9-11 och 19-68 jämte de

1997-01-01

Yttrande 1996/97:UBU4Y

Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-utbildnings- och idrotts-området jämte motioner. Med anledning härav behandlar utbild-ningsutskottet i nedanstående yttrande vissa frågor som har anknytning till utbildningsväsendet.

1997-01-01

Yttrande 1996/97:UBU3Y

Till lagutskottet Lagutskottet har den 24 september 1996 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:22 Statliga stiftelser jämte eventuella motioner. Med anledning av propositionen har sex motioner väckts med yrkande om avslag på propositionens förslag, nämligen 1996/97:L1 fp1996/97:L2

1997-01-01

Yttrande 1996/97:UBU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1996 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:1 Budgetpropositionen för år 1997 volym 1 jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

1997-01-01

Yttrande 1996/97:UBU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1996 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:1 Budgetpropositionen för år 1997 volym 1 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1997, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1997-01-01

Yttrande 1996/97:TU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 17 april 1997 att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1997 års ekonomiska vårproposition prop. 1996/97:150 i vad avser den ekonomiska politiken och utgiftstaket yrkandena 1-8tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 9-11 och 19-68

1997-01-01

Yttrande 1996/97:TU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 8 oktober 1996 att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:1 Budgetpropositionen för år 1997 volym 1 jämte motioner i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1997, utgifternas fördelning på utgiftsområden

1997-01-01

Yttrande 1996/97:SOU9Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 13 maj 1997 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1996/97:118 om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Socialutskottet begränsar yttrandet till avsnitten 3 Hälso- och sjukvård, 4 Äldreomsorg och 7 Barnomsorg i skrivelsen samt till

1997-01-01

Yttrande 1996/97:SOU8Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetår 1997, m.m. jämte motioner, såvitt propositionen och motionerna rör

1997-01-01

Yttrande 1996/97:SOU7Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 1997 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition jämte motioner. Socialutskottet begränsar detta yttrande till förslagen i propositionen rörande tilläggsbudget för budgetår 1997 för utgiftsområde

1997-01-01

Yttrande 1996/97:SOU6Y

Till socialförsäkringsutskottet Inledning Socialförsäkringsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. jämte eventuella motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen. Socialutskottet bereder bl.a.

1997-01-01

Yttrande 1996/97:SOU5Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 10 april 1997 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att senast den 24 april 1997 yttra sig över regeringens skrivelse 1996/97:80 Verksamheten i Europeiska unionen under 1996 jämte motioner i de delar som har samband med utskottets beredningsområde. Av de motionsyrkanden

1997-01-01

Yttrande 1996/97:SOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har berett socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:1 budgetpropositionen för år 1997 volym 1 jämte motioner i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 i de delar som berör utskottets beredningsområde. Socialutskottet begränsar sitt

1997-01-01

Yttrande 1996/97:SOU3Y

1 Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 20 juni 1996 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. I propositionen gör regeringen bl.a. den bedömningen att förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen bör integreras. Ett gemensamt

1997-01-01