Dokument & lagar (2 857 träffar)

Yttrande 2017/18:SoU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Dokumentet är inte publicerat

2017-09-21

Yttrande 2017/18:FöU1y

Det europeiska försvarets framtid Dokumentet är inte publicerat

2017-09-21

Yttrande 2017/18:UU4y

Subsidiaritet Dokumentet är inte publicerat

2017-09-18

Yttrande 2017/18:UU3y

Höständringsbudget Dokumentet är inte publicerat

2017-09-18

Yttrande 2017/18:UU2y

Budgetramarna Dokumentet är inte publicerat

2017-09-18

Yttrande 2017/18:UU1y

Utrikesförvaltningen Dokumentet är inte publicerat

2017-09-18

Yttrande 2017/18:SkU4y

Diskussionsunderlag Hur vi bemöter globaliseringen Dokumentet är inte publicerat

2017-09-15

Yttrande 2017/18:SkU3y

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser Dokumentet är inte publicerat

2017-09-15

Yttrande 2017/18:SkU2y

Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Dokumentet är inte publicerat

2017-09-15

Yttrande 2017/18:SkU1y

Skattefrågor i budgetpropositionen för 2018 Dokumentet är inte publicerat

2017-09-15

Yttrande 2017/18:SkU5y

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte publicerat

2017-09-15

Yttrande 2017/18:AU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Dokumentet är inte publicerat

2017-08-28

Yttrande 2016/17:SkU6y

Skatteutskottet s yttrande 2016/17 : SkU6y 2017 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet I yttrandet tillstyrker utskottet regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetp olitiken i de delar dessa avser utskottets berednings - område . I fyra avvikande meningar

2017-05-24

Yttrande 2016/17:SkU6y (pdf, 398 kB)

Yttrande 2016/17:SkU9y

Skatteutskottets yttrande 2016/17 : SkU9y Vårändringsbudget för 2017 Till finansutskottet I yttrandet behandlar skatteutskottet regeringens förslag om ändring i inkomstskattelagen som gäller beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person (punkt 1) och i berörda delar regeringens förslag

2017-05-22

Yttrande 2016/17:SkU9y (pdf, 140 kB)

Yttrande 2016/17:FöU8y

Försvarsutskottets yttrande 2016/17 : FöU8y Vårändringsbudget för 2017 Till Finansutskottet Finansutskottet beslutade den 27 april 2017 att bereda samtliga utskott tillfälle att senast torsdag 18 maj 2017 yttra sig över Vårändringsbudget för 2017 (prop. 2016/17:99) med ev. motioner, i de delar som

2017-05-22

Yttrande 2016/17:FöU8y (pdf, 117 kB)

Yttrande 2016/17:UbU10y

Utbildningsutskottet s yttrande 2016/17 : UbU10y Vårändringsbudget för 2017 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017 med följd motioner i de delar som berör

2017-05-19

Yttrande 2016/17:UbU10y (pdf, 145 kB)

Yttrande 2016/17:UbU9y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17 : UbU9y Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:100 2017 års ekonomi ska vårproposition förslagspunk terna 2-14 och de

2017-05-16

Yttrande 2016/17:UbU9y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2016/17:UbU8y

Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU8y Kulturarvspolitik Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 20 april 2017 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som

2017-05-10

Yttrande 2016/17:UbU8y (pdf, 165 kB)

Yttrande 2016/17:SoU7y

Socialutskottets yttrande 2016/17 : SoU7y Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Till k onstitutionsutskottet Den 23 mars beslutade konstitutionsutskottet att anmoda övriga utskott att senast den 27 april 2017 yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksda gens skrivelser

2017-05-04

Yttrande 2016/17:SoU7y (pdf, 251 kB)

Yttrande 2016/17:NU7y

Näringsutskottets yttrande 2016/17:NU7y Årsredovisning för staten 2016 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 27 april 2017 att ge övriga utskott möjlighet att senast den 18 maj yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:101 Årsredovisning för staten 2016 och eventuella motioner i de delar som berör

2017-05-04

Yttrande 2016/17:NU7y (pdf, 216 kB)