Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Nyligen avslutade ärenden

RSS

EU:s agenda för bättre lagstiftning (KU3)

Riksdagen har behandlat ett meddelande från EU-kommissionen om EU:s agenda för bättre lagstiftning. I meddelandet lyfter kommissionen bland annat fram arbetet för öppenhet och samråd, bättre motiveringar till förslag,...

Offentlighets- och sekretesslagen ändras när Försvarsexportmyndigheten upphör (KU8)

Försvarsexportmyndigheten ska avvecklas och upphör som myndighet den 31 december 2015. Därför tas Försvarsexportmyndigheten bort från offentlighets- och sekretesslagen. Det införs också en övergångsbestämmelse i lagen...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 8 december
Torsdag 10 december
Torsdag 14 januari

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Andreas Norlén (M)
   
Björn von Sydow (S)
   
Berit Högman (S)
   
Olle Felten (SD)
   
Johan Hedin (C)
   
Lawen Redar (S)
   
Allan Widman (FP)
   
Ali Esbati (V)
   
Rasmus Ling (MP)
   
Carin Jämtin (S)
   
Linus Sköld (S)