Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Riksrevisionens rapport om förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Högre krav ska stärka förtroendet för nämndemän (JuU32)

Kraven på nämndemännen i domstolarna ska skärpas. En nämndeman är en person som i regel inte är jurist men som är med och dömer i olika rättsfall i egenskap av representant för allmänheten.

Bland annat ska dom...

Polisen får mer tid för IT-anpassning (JuU33)

När den nya polisdatalagen infördes 2012 fick polisen genom en övergångsbestämmelse extra tid för att anpassa och byta ut sina system. Under den tiden behöver polisen inte använda vissa regler i polisdatalagen. Det gä...

Utskottets justeringar

RSS
Torsdag 13 november

Justitieutskottets ledamöter