Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Ansökan om lantmäteriförrättning ska kunna göras elektroniskt (CU2)

Om du exempelvis vill stycka av en tomt eller ordna med servitut behöver du lämna in en ansökan för en så kallad lantmäteriförrättning. En sådan ansökan ska även kunna lämnas in elektroniskt, och det ska gälla alla sl...

Nya regler om förseningar och assistans inom tåg-, fartygs- och busstrafiken (CU3)

EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar innehåller regler om ersättning och information till resenärer vid förseningar. De innehåller också åtgärder som ska underlätta resor för den som har en funktionsneds...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 2 december

Civilutskottets ledamöter

   
Caroline Szyber (KD)
   
Johan Löfstrand (S)
   
Emma Hult (MP)
   
Mats Green (M)
   
Jimmy Ståhl (SD)
   
Hans Unander (S)
   
Aron Modig (KD)
   
Hans Linde (V)
   
Said Abdu (FP)