Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten
Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader
Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning
Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland
Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Förordning (2014:1444) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2015
Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Förordning (2014:1436) om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
Klimatrapporteringsförordning (2014:1434)
Förordning (2014:1418) om ränta på studielån för 2015
Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015
Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2014:1391) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2015
Lag (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
Finansinspektionens tillkännagivande (2014:1326) om ändring av vissa skadelivräntor
Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder
Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt