Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Förordning (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion
Förordning (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
Lag (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
Förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst
Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet
Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014
Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor
Förordning (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval
Lag (2015:136) om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet