Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper
Lag (2015:260) om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
Förordning (2015:257) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Lag (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Förordning (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion
Förordning (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
Lag (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
Förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst
Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet