Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Utlänningsdataförordning (2016:30)
Utlänningsdatalag (2016:27)
Finansinspektionens tillkännagivande (2016:5) om ändring av vissa skadelivräntor
Tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Förordning (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet
Tillkännagivande (2016:4) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk
Förordning (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
Förordning (2015:1034) om resolution
Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
Lag (2015:1016) om resolution
Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet
Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende
Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Tillkännagivande (2015:943) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.