Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Finansinspektionens tillkännagivande (2014:1326) om ändring av vissa skadelivräntor
Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015
Förordning (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus
Förordning (2014:1308) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015
Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester
Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods
Förordning (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare
Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
Polisförordning (2014:1104)
Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare
Förordning (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering
Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer
Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin
Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper
Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden