Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988.
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Tillkännagivande av uppgift (2014:1015) om Riksbankens referensränta
Förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror
Lag (2014:1009) om handel med timmer och trävaror
Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar
Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Lag (2014:967) om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Lag (2014:966) om kapitalbuffertar
Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden
Förordning (2014:936) om näringsförbud
Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Förordning (2014:885) om register över vigselförrättare inom trossamfund
Förordning (2014:1006) om virkesmätning
Lag (2014:1005) om virkesmätning
Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer
Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision
Förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Lag (2014:836) om näringsförbud