En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin
Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper
Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden
Förordning (2014:1057) om balansindex för år 2015
Förordning (2014:1056) om balanstal för år 2015
Förordning (2014:1055) om inkomstindex för år 2015
Förordning (2014:1054) om inkomstbasbelopp för år 2015
Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015
Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel
Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
Lag (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik
Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Tillkännagivande (2015:1015) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror
Lag (2014:1009) om handel med timmer och trävaror
Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar