En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion
Förordning (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
Lag (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
Förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst
Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet
Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014
Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor
Förordning (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval
Lag (2015:136) om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet
Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet