En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Utlänningsdataförordning (2016:30)
Utlänningsdatalag (2016:27)
Finansinspektionens tillkännagivande (2016:5) om ändring av vissa skadelivräntor
Tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Förordning (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet
Tillkännagivande (2016:4) av uppgift om Riksbankens referensränta
Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk
Förordning (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
Förordning (2015:1034) om resolution
Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
Lag (2015:1016) om resolution
Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet
Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende
Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
Tillkännagivande (2015:943) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.