En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats
Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten
Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader
Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning
Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland
Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Förordning (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
Förordning (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område
Förordning (2014:1444) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2015
Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Förordning (2014:1436) om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
Klimatrapporteringsförordning (2014:1434)
Förordning (2014:1418) om ränta på studielån för 2015
Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015
Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2014:1391) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2015
Lag (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar