En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Finansinspektionens tillkännagivande (2014:1326) om ändring av vissa skadelivräntor
Lag (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2014:1335) om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2014:1329) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015
Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015
Förordning (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus
Förordning (2014:1308) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015
Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester
Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods
Förordning (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare
Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
Polisförordning (2014:1104)
Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare
Förordning (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering
Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer
Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin
Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag